Privacy- en cookiebeleid en gebruiksvoorwaarden

Inhoud van deze pagina:

1.     Inleiding 
2.     Gebruiksvoorwaarden en werking hulplijn 1712

2.1.        Over hulplijn 1712.
2.2.        Wat bij een noodsituatie?
2.3.        Eigen verantwoordelijkheid van de contactnemer.
2.4.        Technische aspecten van de chathulpverlening.
2.5.        Technische aspecten van de e-mailhulpverlening.
2.6.        Anonimiteit  en beroepsgeheim

3.     Privacybeleid hulplijn 1712
3.1.        Inleiding.
3.2.        Rechtsgronden en gegevensverwerking.
3.3.        Wie verwerkt de persoonsgegevens? 
3.4.        Wat zijn persoonsgegevens? 
3.5.        Privacy en telefonische hulpverlening. 
3.6.        Privacy en e-mailhulpverlening. 
3.7.        Privacy en chathulpverlening. 
3.8.        Waar wordt je dossier bewaard? 
3.9.        Worden gegevens met andere gedeeld? 
3.10.     Beveiliging van persoonsgegevens. 
3.11.     Wat zijn je rechten? 

4.     Cookiebeleid. 
4.1.        Gebruik van cookies.
4.2.        Wat zijn cookies? 
4.3.        Cookies beheren en uitschakelen. 
4.4.        Soorten cookies. 

5.     Contact 

 

1. Inleiding

Als je gebruik maakt van de hulpverlening van hulplijn 1712 dan ga je akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het privacy- en cookiebeleid is louter ter informatie. 

 

2. Gebruiksvoorwaarden en werking hulplijn 1712

2.1 Over hulplijn 1712
Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.

1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. 1712 kun je telefonisch, via e-mail of chat bereiken. 

1712 is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling. Professionele hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling geven je informatie en advies of verwijzen je door naar meer gespecialiseerde hulpverlening of politie.

2.2 Wat bij een noodsituatie?
1712 is een hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is geen noodnummer en ook geen meldpunt voor geweld. Door het contact op afstand en een beperkte bereikbaarheid van het online en telefonisch aanbod kan 1712 geen rol spelen bij spoedeisende situaties.

In dergelijke situaties, waarbij het belangrijk is om onmiddellijk geholpen te worden omwille van een kritieke of onveilige situatie adviseren we om contact op te nemen met de reguliere diensten voor noodoproepen, zoals het noodnummer 101 (politie) of 112 (dringend medische hulp).

2.3 Eigen verantwoordelijkheid van de contactnemer.
1712 biedt informatie, advies en ondersteuning aan burgers met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. We gaan hierbij uit van de betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en eigen verantwoordelijkheid van de contactnemer als gebruiker van het online en telefonische aanbod van hulplijn 1712.

Wanneer blijkt dat iemand hier niet toe in staat is, behoudt 1712 zich het recht voor om zijn hulpverlening (tijdelijk) op te schorten door de toegang te blokkeren. Hulplijn 1712 zal hierbij een inspanning leveren om te wijzen op alternatieve vormen van hulpverlening.

2.4 Technische aspecten van de chathulpverlening
Het chatprogramma werkt het best op volgende browsers: Safari, Firefox ,Google Chrome. Het chatprogramma werkt niet stabiel op Internet Explorer en Edge. Het gebruik van deze browsers is daarom af te raden.
Als je niet weet met welke browser (versie) je werkt, kun je dit checken door internet te starten en in je menubalk te kijken onder ‘Help' (Meestal staat daar ‘Over….' Of ‘About…')

Het is mogelijk dat de werking van dit chatprogramma geblokkeerd wordt door jouw computer. Dit ligt aan de antivirusprogramma's of de firewall die jouw computer beschermen. Je zal ze in dat geval tijdelijk moeten uitschakelen. Vergeet niet om deze na de chatsessie weer op te zetten.

Schakel eventueel pop-up blockers uit voor onze website. Let er op dat je de verschillende vensters niet sluit tijdens het gesprek. Anders wordt de chatsessie onderbroken.

Door een technische storing kan een gesprek plots afbreken. Dit is eigen aan werken via internet. Het internetverkeer is niet altijd even stabiel. Meld je in dat geval opnieuw aan met dezelfde naam of schuilnaam (nickname).

Heb je meermaals problemen met het gebruik van deze chatsoftware, stuur dan gerust een bericht naar info@1712.be. Geef in je berichtje steeds aan wanneer je deze storing opmerkte en wat je juist hierbij hebt gemerkt. Wij nemen je bemerkingen mee bij aanpassingen in de chatsoftware.

2.5 Technische aspecten van de e-mailhulpverlening
De informatie die je ons stuurt via e-mail wordt vertrouwelijk behandeld. Jouw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding. Wanneer we jouw e-mail ontvangen, houden we ons eraan je binnen de 2 werkdagen een antwoord te sturen. Soms kan er – buiten onze verantwoordelijkheid om – iets mis lopen tijdens de verzending, of kan de communicatie over het internet vertraging oplopen. Hou er daarom bij een dringende vraag rekening mee dat je misschien niet onmiddellijk antwoord krijgt.

We proberen jouw e-mail zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we je geven ook echt van toepassing is op jouw situatie. De e-mail die wij je sturen is enkel aan jou gericht. Indien je een mail ontvangt die niet voor jou bestemd is, verwijder de mail dan en breng hulplijn 1712 of de afzender op de hoogte van de vergissing.

Soms komt ons antwoord in jouw map ‘ongewenste e-mails’ terecht, afhankelijk van de instellingen of het   beveiligingsniveau van jouw mailbox. Controleer daarom regelmatig je map 'ongewenste e-mail'.

2.6 Anonimiteit  en beroepsgeheim
Je hoeft je identiteit niet kenbaar te maken wanneer je contact hebt met hulplijn 1712. Je hoeft geen naam te geven en je kan een schuilnaam gebruiken wanneer je dit wil. Je hoeft ook geen adres of andere persoonsgegevens te geven. Je kan wel de regio vermelden waar je verblijft, zo kan hulplijn 1712 beter op zoek gaan naar de meest gepaste hulp.

Het beroepsgeheim zorgt ervoor dat hulpverleners verplicht zijn alle verkregen informatie in hun beroep geheim te houden. Een hulpverlener mag relevante informatie wel delen met collega’s in functie van de hulpverlening, volgens het gedeeld beroepsgeheim.

Enkel wanneer er ernstige vermoedens zijn dat iemand in gevaar is, kan informatie overgemaakt worden aan de bevoegde instanties (bv. het IP-adres na een chatsessie). Dit kan alleen wanneer er sprake is van de noodtoestand, waarbij jijzelf of iemand anders in direct gevaar is, of als er een aantoonbaar risico is dat de integriteit van een persoon in het gedrang komt in de toekomst.

2.7 Verwerking van gegevens
We verwerken je persoonsgegevens wanneer je een beroep doet op de diensten van de hulplijn 1712 of wanneer je de website van 1712 bezoekt. Jouw gegevens worden door hulplijn 1712 op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de geldende regelgeving verwerkt en bewaard.

We bewaren alle informatie die jij met ons wil delen en die we nodig hebben in het kader van je hulpvraag. We bewaren die gegevens in een elektronisch dossier. Bij sommige cliënten wordt het dossier aangevuld en geactualiseerd doorheen het hulpverleningstraject. Meer informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan lees je in de hoofdstukken ‘Privacybeleid hulplijn 1712’ en ‘Cookiebeleid’.

 

3. Privacybeleid hulplijn 1712

3.1 Inleiding
Dit privacybeleid geeft aan hoe 1712 omgaat met persoonlijke gegevens.

1712 is een anonieme hulplijn. Dit wil zeggen dat je ons anoniem kunt contacteren, je hoeft je naam niet te zeggen. Het telefoonnummer waarmee je ons belt, is niet zichtbaar voor de 1712-hulpverlener en ook niet op je telefoonrekening. 

1712 is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra kindermishandeling. Naast de privacyregelgeving vallen alle medewerkers van het CAW en het vertrouwenscentrum kindermishandeling waarmee je in contact komt onder het beroepsgeheim. Dit betekent dat wat je vertelt niet zomaar mag worden doorverteld.  Dit kan enkel indien je hiervoor toestemming geeft en zeer uitzonderlijk in een situatie van nood.

3.2 Rechtsgronden en gegevensverwerking
Dit privacybeleid houdt rekening met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een Europese verordening die bepaalt dat voor de verwerking van persoonsgegevens door organisaties je telkens een rechtsgrond nodig hebt om gegevens op te vragen of te verwerken. De rechtsgronden die op de gegevensverwerking door 1712 van toepassing zijn, zijn ‘toestemming’ en ‘algemeen belang’.

Met de rechtsgrond ‘toestemming’ bedoelen we het volgende: als je gebruik maakt van de 1712-chat en 1712-mail moet je als cliënt of contactnemer eerst je toestemming geven dat we je gegevens verwerken.

Met de rechtsgrond ‘Algemeen belang’ bedoelen we het volgende: de verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen uitoefenen.

3.3 Wie verwerkt de persoonsgegevens?
1712 is provinciaal georganiseerd in Vlaanderen. Elk provinciaal 1712-team, en het betrokken CAW en vertrouwenscentrum kindermishandeling in dat team, is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens. 1712, als geheel, maakt samen afspraken en zorgt voor de nodige (technische en organisatorische) maatregelen om jouw persoonsgegevens volgens de wettelijke regelgeving te bescherming.

3.4 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn onder andere:

Identificatiegegevens:  deze laten toe om jou als persoon te identificeren; zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres,…
Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd en geslacht
Sociale gegevens zoals gezinssamenstelling of relationele status
Gegevens over jouw welzijn en gezondheid

3.5 Privacy en telefonische hulpverlening 
Het telefoonnummer waarmee je ons belt, is niet zichtbaar voor de 1712-hulpverlener en ook niet op je telefoonrekening.

3.6 Privacy en e-mailhulpverlening
Wanneer je mailt naar 1712, ziet de hulpverlener je e-mailadres als afzender verschijnen. De e-mails die je ons stuurt, worden tijdelijk in de mailbox bewaard door de teams van 1712 gedurende maximaal 6 maanden. We doen dit om je beter te kunnen helpen in het geval dat je opnieuw contact met ons opneemt.

Als je ons een e-mail stuurt, wordt jouw e-mailadres bekend. Denk dus na over het e-mailadres en de mailbox die je gebruikt (en wie het antwoord kan lezen). De gegevens die we van jou ontvangen, dienen enkel om jou de gevraagde informatie te verstrekken en worden geregistreerd. Als je niet wil dat we je e-mail bewaren, dan kan je ons dat laten weten.

De inhoud van de e-mailgesprekken kan, na anonimisering, gebruikt worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden.

3.7 Privacy en chathulpverlening
Het chatgesprek is vertrouwelijk, discreet en gratis en het verloopt via beveiligde chatsoftware.

Je hoeft geen identiteitsgegevens in te voeren om toegang te krijgen tot een chatgesprek. De chatter kan kiezen voor een nickname of schuilnaam. Bij de start van een gesprek vragen we een aantal algemene gegevens (leeftijd, regio, geslacht). Deze informatie maakt het makkelijker om je te helpen. Je kan deze informatie geven, maar dit is niet verplicht.

De server waarop de gegevens bewaard worden staat bij Exoscale in Frankfurt en de hosting wordt geregeld via SAM.  De chatgesprekken,je IP-adres en de informatie die je bij de start of na het gesprek verschaft worden opgeslagen en gedurende maximaal 6 maanden bijgehouden op een beveiligde server van SIT-tool, de provider van de chatsoftware. Meer informatie over het privacy-beleid kan je opvragen via de beheerder: SAM, steunpunt Mens en Samenleving door een mail te sturen naar onlinehulp@samvzw.be.

Uiteraard chat je bij voorkeur via een beveiligde omgeving. Dit kan door ervoor te zorgen dat je inlogt op een computer met een eigen inlognaam, door de geschiedenis van websites niet te bewaren, door te installeren dat cookies worden weggegooid bij het sluiten van je browser en door zelf ook geen chatsessies digitaal of op papier te bewaren. Vind je dit belangrijk, controleer dan zeker zelf je computer en verander je instellingen zodat er geen gegevens over je bezoek aan 1712 worden bewaard.

We gebruiken ook een cookie om de chatsessie gedurende vijf minuten open te houden, zodat bij een onderbreking door een technische storing je niet opnieuw moet inloggen. Dankzij deze cookie kom je na een technische storing bij dezelfde hulpverlener in de gespreksruimte terecht.

De inhoud van  de chatgesprekken kan, na anonimisering, gebruikt worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden.

3.8 Waar wordt je dossier bewaard?
We bewaren je dossier op een zo veilig mogelijke manier; in een onlineprogramma. Dit programma wordt tot eind 2020 beheerd door het Agentschap Opgroeien. Informatie over privacy en gegevensbescherming over dit online programma kunt u opvragen via

dpo@opgroeien.be

3.9 Worden gegevens met andere gedeeld?
We verwerken enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor de gevraagde hulp. Om jou zo goed mogelijk te helpen, kan het noodzakelijk zijn om derden te betrekken of hebben we nood aan bijkomende informatie van die derden. Maar vooraleer we informatie opvragen of doorgeven, wordt dit besproken met jou en vragen we je toestemming.

De Zorginspecties
Vanuit de overheid heeft de Vlaamse zorginspectie het recht om inzage te vorderen in een hulpverleningsdossier . Dit is noodzakelijk om de inspectie goed te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens worden anoniem gemaakt, tenzij het gaat over een individuele klacht.

Cijferanalyse overheid
1712, de CAW’s en vertrouwenscentra kindermishandeling zijn verplicht om jaarlijks geanonimiseerde gegevens te bezorgen aan de Vlaamse overheid, Afdeling Welzijn & samenleving en het Agentschap Opgroeien. Het gaat niet om persoonlijke gegevens, maar wel om algemene gegevens zoals leeftijd, aantal hulpvragen, thema van de hulpvraag,…

3.10 Beveiliging van persoonsgegevens
Ieder CAW en vertrouwenscentrum kindermishandeling, betrokken bij 1712, draagt de individuele verantwoordelijkheid om persoonsgegevens op gepaste wijze te beveiligen. Daarmee willen we voorkomen dat deze gegevens verloren gaan, misbruikt worden of voor onbevoegde personen toegankelijk zijn, bekend gemaakt worden, gewijzigd of vernietigd worden.

Daarvoor nemen we verschillende maatregelen:

door beperkte toegang te verlenen tot plaatsen waar de gegevens worden opgeslagen (zoals gebouwen en computers) en die toegang op te volgen;
door technische hulpmiddelen zoals wachtwoorden en verificatie;
door enkel toegang tot noodzakelijke informatie toe te staan.
Verwerkers moeten aan eenzelfde niveau van beveiliging voldoen. Verwerkers zijn personen of instanties die voor het CAW of het vertrouwenscentrum kindermishandeling persoonsgegevens verwerken zoals beheerders van het elektronisch dossier of van serverinstallaties, beveiligingsfirma’s …

3.11 Wat zijn je rechten?

Recht op informatie en transparantie
We staan erop om zeer duidelijk en open te zijn over hoe we met je hulpvraag en je persoonsgegevens aan de slag gaan. Onze hulpverleners nemen dit ter harte en bespreken dit samen met jou. Via de website van 1712 kwam je op deze privacyverklaring terecht.

Recht om je toestemming in te trekken
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming  voor de verwerking van jouw  persoonsgegevens  in te trekken. Bespreek dit met je hulpverlener of stuur een mail via onderstaand e-mailcontact.

Recht op inzage en kopie
Je hebt het recht op inzage of een kopie van je dossier. De aanvraag tot inzage of kopie gebeurt steeds via een standaardformulier. Dit formulier kan je bekomen bij je hulpverlener of via het onderstaand e-mailadres (zie hoofdstuk ‘contact’). De inzage wordt binnen een termijn van maximaal 14 dagen gegeven. Je kan hulp vragen om het formulier in te vullen.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te verkrijgen zodat je deze kan overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een andere organisatie die je verder zal ondersteunen).

Recht op verbetering of aanvulling
Je hebt het recht op verbetering of aanvulling van je gegevens. Dat kan als de gegevens die we gebruiken  onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn. Wanneer de cliëntinformatie het resultaat is van een professionele beoordeling, kunnen we niet altijd ingaan op je vraag. Je kan altijd laten toevoegen dat je niet akkoord bent met de professionele beoordeling.

Recht van bezwaar.
Je heb het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Zo kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Bijvoorbeeld wanneer je contact hebt opgenomen met 1712 en je er later achter komt dat een bekende van je bij 1712 werkt.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde situaties mag 1712 je gegevens niet meer gebruiken. Maar kan 1712 de gegevens ook (nog) niet wissen. 1712  moet dan tijdelijk stoppen met het gebruik van jouw gegevens. Dit heet het recht op beperking van de verwerking.

Recht op gegevenswissing

Vanaf 1/01/2019 wordt je dossier minimum 10 jaar bewaard na afsluiting van je hulpverlening. Daarna wordt het gewist.

Dossiers die vroeger werden afgesloten, voor 31/12/2018, worden vijf jaar bewaard.

Bovenstaande termijnen gelden tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen bestaan.

Als je schriftelijk bezwaar aantekent, kan je je gegevens op eigen verantwoordelijkheid eventueel eerder laten wissen, met uitzondering van wettelijke verplichtingen en wettelijke termijnen waarmee hulplijn 1712 rekening moet houden.

Recht om klacht in te dienen
Wanneer je vindt dat 1712 jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan je steeds met ons contact opnemen (zie contact).

Wij zullen je klacht behandelen, desgevallend het betrokken provinciale 1712-team betrekken en de nodige maatregelen treffen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen – bij de Vlaamse Toezichtcommissie en bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be

- Vlaamse Toezichtcommissie: Koning Albert II-laan 15, Brussel 1210, +32 (0)2 553 50 47, contact@toezichtcommissie.be

 

4. Cookiebeleid

4.1 Gebruik van cookies
Teens.1712.be en 1712.be (hierna de ‘1712-websites’) zijn eigendom van het CAW Oost-Brabant, Redingenstraat 6, 3000 Leuven

Via de 1712-websites verwerkt het CAW Oost-Brabant persoonsgegevens die automatisch verzameld worden door cookies bij gebruik van de website. De gegevens worden gebruikt voor functionele, statistische, prestatie- en marketingdoeleinden. Dit cookiebeleid geeft aan welke cookies de 1712-websites gebruikt en waarom dit gebeurt. Het licht ook toe hoe je het gebruik van cookies kunt controleren en beheren.

4.2 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website in de webbrowser plaatst wanneer iemand de website bezoekt. Via cookies kan de browser bezoekers herkennen aan een unieke code. Cookies onthouden informatie over jou en bewaren jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren. Zo kun je sneller en gemakkelijker op de website surfen.

Sommige cookies worden geplaatst door een derde partij, zoals Google Analytics om het gebruik van de website te meten. De cookies verbeteren het bezoek aan de website.

4.3 Cookies beheren en uitschakelen
Als je geen cookies op jouw computer wilt, kun je de instellingen van je browser veranderen. Afhankelijk van de browser die je gebruikt, vind je meer informatie via een van de volgende links:

Cookie-instellingen in Internet Explorer
Cookie-instellingen in Google Chrome
Cookie-instellingen in Firefox
Cookie-instellingen in Safari

Voor sommige elementen van de website zijn cookies nodig. Als je deze cookies uitschakelt, kunnen visuele elementen of toepassingen op de website minder goed werken.

4.4 Soorten cookies
1712 gebruikt verschillende soorten cookies op de 1712- websites:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Je kunt ze het best niet uitschakelen.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen dat de website goed functioneert. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een uniforme layout.

Performantie en statistische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie verbetert de inhoud van de website en vergroot het gebruiksgemak.

Third party cookies
De 1712-websites gebruiken ook cookies van andere, derde partijen zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Deze tools verbeteren de gebruikservaring van de website.

Marketing cookies
Marketingcookies worden gebruikt om het gedrag van bezoekers in kaart te brengen. Hun doel is het weergeven van advertenties die gericht zijn naar en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Hieronder vind je een lijst met meer informatie over de gebruikte cookies op 1712.be

Naam: __RequestVerificationToken
Wat? Cookie die zorgt voor een beveiligde communicatie tussen een surfer en de webserver.
Bewaarperiode: sessie

Naam: Language
Wat? Cookie dat de taal bepaalt van je browser. Bij een meertalige website zorgt deze cookie ervoor dat de juiste taal getoond wordt
Bewaarperiode: sessie

Naam:.ASPXANONYMOUS
Wat? Cookie wijst een unieke ID toe aan een anonieme gebruiker
Bewaarperiode: 69 dagen

Naam: cookieconsent_status
Wat? Cookie die je voorkeuren m.b.t. het al dan niet toestaan van cookies bijhoudt
Bewaarperiode: 1 jaar

Naam: _fbp
Wat? Facebook Pixel cookie: bepaalt een unieke bezoeker
Bewaarperiode: 90 dagen

Naam: _gid
Wat? Google Analytics: Houdt paginaweergaves bij en telt deze op. Doelstelling = statistiek (anoniem)
Bewaarperiode: 1 dag

Naam: _ga
Wat? Google analytics: om anoniem statistiek bij te houden
Bewaarperiode: 1 jaar

Naam: _gat_gtag
Wat? Google Analytics: om anoniem statistiek bij te houden en een unieke user id bij te houden
Bewaarperiode: 1 minuut

5. Contact

Voor het uitoefenen van je rechten, bij vragen over de inhoud van dit beleid of bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je met ons contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@1712.beIn alle vertrouwen

In alle vertrouwen

Bel, mail of chat met 1712! 

Je kunt met 1712 bellen, mailen of chatten. 1712 is telefonisch te bereiken op het nummer 1712. Daarna kies je je provincie en je wordt doorverbonden. 

  • Het gesprek is gratis.
  • Het gesprek blijft vertrouwelijk.
  • Jouw telefoontje of chatgesprek verschijnt niet op de telefoon- of internetrekening.
  • Je hoeft niet te zeggen wie je bent.


BEL 1712

BEL 1712

Van maandag tot vrijdag
van 9 uur tot 18 uur

Mail 1712

Mail 1712

24 uur op 24 bereikbaar
7 dagen op 7

1712 Chat

1712 Chat

Van maandag tot donderdag
van 13u tot 17u en
van 18u tot 22uVolg ons op:

Facebook
Instagram


Een initiatief van

Een initiatief van
Vlaamse overheid
vertrouwenscentrum-kindermishandeling


Officieel lid van

Watwat


Links

Er zijn nog organisaties waar je terecht kan met jouw vragen over geweld. Je kan met die organisaties chatten en / of bellen.